Leveringsvoorwaarden Medicijnkoelkasten.nl / HapoH Handelsonderneming

Uitgelicht:

Medicijnkoelkasten.nl / HapoH Handelsondernemig, verder genoemd als "Hapoh"hanteert een levering binnen 24 uur, mits voor 12.00 besteld en voorradig.
Voor orders beneden de €450,00 excl. BTW berekenen wij verzendkosten.
Indien het produkt niet op voorraad is krijgt u van ons bericht wat de verwachte levertijd dan is. In de meeste gevallen bedraagt de levertijd dan maximaal 14 werkdagen.
Heeft u toch vragen over u bestelling is het altijd mogelijk contact op te nemen met ons. Houd uw ordernummer gereed, zodat wij u vraag zo snel als mogelijk kunnen beantwoorden.

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepas­sing op alle offer­tes, aan­biedin­gen en over­een­kom­sten inzake de leve­ring van zaken en dien­sten ge­daan en afge­sloten door HA­POH HAN­DELS­ON­DER­NE­MING of HapoH webshop.nl , hier­na te noe­men "HAPOH" ten be­hoeve van diens cliënten, hierna te noe­men "weder­par­tij".
2. Bijzondere van de alge­mene voor­waar­den van Hapoh afwij­kende bepa­lin­gen zijn slechts bindend indien deze schrifte­lijk zijn overeen­geko­men.
3. De door wederpartij ge­stelde en/of door deze ge­han­teerde voor­waar­den zijn niet van toe­pas­sing, tenzij en voor­zover door Hapoh schrif­telijk bevestigd.

Artikel 2: Offertes en aan­biedin­gen

1. Tenzij schriftelijk an­ders over­eenge­ko­men zijn alle of­fertes en aan­biedin­gen van Hapoh vrijblij­vend.
2. Een naar aanleiding van een offerte ge­daan aanbod ver­valt na één maand, tenzij anders ver­meld.
3. Gegevens betreffende te leve­ren zaken zoals eigen­schappen, ma­ten, sa­men­stel­lin­gen enz. zomede ge­ge­vens, waar­onder kleu­ren in druk­werk, catalogi en af­beel­din­gen e.d. door Hapoh bij de aanbie­ding ver­strekt, zijn indica­tief en voor Hapoh­ niet bin­dend en worden te goeder trouw gege­ven.

Artikel 3: Totstandko­ming van de over­een­komst

1. De overeenkomst komt, ten­zij an­ders over­eengeko­men, uit­slui­tend door een schrif­te­lijke order van we­der­partij tot stand. Ten aan­zien van door we­der­partij met Hapoh geslo­ten monde­lin­ge over­een­kom­sten aan­vaar­den wij geen aan­spra­ke­lijkheid voor, als ge­volg daar­van, ont­stane ver­gissin­gen van welke aard ook, be­hou­dens door we­der­partij aan­toonba­re fou­ten onzer­zijds. Over­een­kom­sten aan­ge­gaan met even­tuele verte­gen­woor­digers van Ha­poh binden Hapoh niet dan al­leen na schriftelijke beves­tiging van Hapoh.
2. Elke overeenkomst wordt door Ha­poh slechts aange­gaan onder de op­schorten­de voor­waarde dat de we­der­partij - uitsluitend ter beoor­de­ling van Hapoh - vol­doen­de kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nako­ming van de over­een­komst.
4. Hapoh is gerechtigd zo­wel bij als na het aan­gaan van de over­een­komst, alvo­rens (ver­der) te presteren, van de weder­partij voldoen­de zeker­heid te eisen dat zowel aan de beta­lings- als ook aan de overi­ge ver­plich­tingen vol­daan zal wor­den. Eventuele kos­ten gemoeid met het ver­strekken van zeker­heden komen geheel voor reke­ning van de we­der­partij.

Artikel 4: Prijzen

1. Tenzij schriftelijk an­ders ver­meld bevat de verkoop­prijs de prijs van de zaken en/of dien­sten ex­clu­sief omzet­be­las­ting. Alle over­een­kom­sten wor­den steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afslui­ting gelden­de prij­zen.
2. Overeengekomen prijzen zijn bin­dend, tenzij door om­stan­dig­he­den van de wil van Hapoh onaf­hankelijk, als ver­hoging van rech­ten en/of ac­cijnzen, ver­voers­kos­ten van het leve­rings­adres door de impor­teur/fabrikant vastge­steld, officiële verho­gin­gen van impor­teurs­/fa­brieks­prij­zen, wijzi­ging in muntpari­teit e.d., en voor­zover deze verho­gin­gen door Ha­poh­ rede­lij­ker­wijs niet voor­zien­baar waren, prijsver­ho­ging moet wor­den toege­past. Deze door Hapoh aan de weder­partij op­gegeven gewijzig­de prijs is, indien deze ge­moti­veerd door ons wordt opge­ge­ven, voor beide par­tijen bin­dend. Prijswijzigingen als gevolg van dwin­gende over­heids­maat­re­ge­len, zoals ver­ho­ging van BTW, wor­den altijd door­bere­kend.
3. Kosten voortvloeiende uit aanvullin­gen en/of wijzigin­gen van de overeen­komst zijn voor reke­ning van de we­der­partij.
4. Hapoh behoudt zich het recht voor ken­ne­lijke fouten en vergis­singen in de prijs­op­gave te her­stellen.

Artikel 5: Leveringstermijnen

1. Opgegeven leveringstermij­nen gelden bij benadering. De leve­rings­termijnen zijn vast­ge­steld in de ver­wachting dat er geen belet­selen zijn de zaken te leve­ren. Een kleine, of gelet op de omstan­dighe­den rede­lijke, over­schrijding van de leve­rings­termijn kan aan Hapoh­ niet tegenge­wor­pen wor­den. Hapoh is voor de over­schrij­ding van de leveringstermijn slechts in gebreke, na een aangete­ken­de schrif­te­lijke inge­bre­kestelling.
2. Indien Hapoh voor de uit­voe­ring van de overeen­komst gege­vens nodig heeft die door de wederpartij moeten wor­den ver­schaft en/of indien er door de we­der­partij voorbe­rei­dende werk­zaamheden moe­ten wor­den ver­richt, dan vangt de leve­rings­ter­mijn eerst aan op de dag dat alle voor een juiste uitvoe­ring van de over­een­komst ver­eis­te gege­vens in het bezit van Hapoh zijn.

Artikel 6: Levering

1. Alle leveringen van nieu­we, onge­bruikte, zaken, bin­nen Ne­der­land, met een fac­tuur­waar­de vanaf € 450,- excl. BTW ge­schie­den, tenzij anders overeen­gekomen franco weder­par­tij, tenzij schrif­te­lijk anders is over­een­ge­ko­men. Overige leveringen, waar­onder begre­pen de leve­ring van ge­bruikte zaken, ge­schie­den, tenzij anders over­een­ge­ko­men, af weder­par­tij. Bij leve­rin­gen met een totaal fac­tuurbedrag lager dan € 50,-zullen order­behan­de­lings­kos­ten in reke­ning gebracht wor­den.
2. Indien de wederpartij de zaken op het over­eengeko­men tijdstip van leve­ring niet in ont­vangst neemt, wor­den die zaken voor zijn rekening en risico ter be­schik­king ge­hou­den. In dergelij­ke gevallen kan Hapoh opslag­kos­ten aan de weder­partij in reke­ning bren­gen con­form het voor Hapoh geldende tarief. Hapoh is even­eens ge­rech­tigd tot ver­koop van deze zaken over te gaan, waarbij een eventuele minder­op­brengst en gemaakte kosten voor reke­ning van de weder­partij ko­men.
3. Hapoh behoudt zich het recht voor de za­ken in deel­partij­en te leveren.
4. Behoudens nadere afspraken wordt de wijze van trans­port, ver­zen­ding en verpak­king en dergelijke door Hapoh met in­acht­na­me van de daarvoor gel­dende zorg­vuldig­heids­nor­men bepaald. Bij specifieke eisen van de wederpar­tij zul­len eventuele meer­kos­ten voor reke­ning van de wederpartij komen.

Artikel 7: Risico-overgang

Het risico ten aanzien van de zaken gaat op de weder­partij over bij leve­ring.

Artikel 8: Eigendomsvoorbe­houd

1. Hapoh behoudt zich tot meer­dere zeker­heid ter beta­ling van de koop­prijs van al de door haar verkochte zaken het eigendom voor tot het moment dat het daar­voor ver­schul­dig­de, met inbe­grip van de eventuele rente en kos­ten, ge­heel en al is vol­daan. Over­dracht der ge­kochte, nog niet betaal­de, zaken wordt be­schouwd als bruikleen om niet. Wederpartij dient alle zorg­vuldig­heid ten aan­zien van het gelever­de te be­trach­ten en de onder het eigen­domsrecht vallen­de zaken te verzeke­ren tegen alle van buiten komende onheilen als­mede tegen dief­stal.
2. Hapoh heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te ne­men, indien de nala­ti­ge wederpartij zijn ver­plich­tingen niet na­komt, indien hij liqui­deert, surséance van beta­ling aan­vraagt of heeft verkre­gen, in staat van faillis­sement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt ge­legd.
3. Alle daden van beschik­king, met uitzon­de­ring van het recht de zaken in het kader van de normale be­drijfsvoering te verko­pen, met be­trek­king tot de ver­koch­te en gele­ver­de za­ken zijn de we­derpartij verbo­den, zolang hij niet aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tin­gen heeft vol­daan.
4. Bij overtreding van het in dit artikel be­paal­de wordt de totaal door weder­partij ver­schul­dig­de som ten volle op­eis­baar onver­minderd alle verdere aanspra­ken van Hapoh.

Artikel 9: Betalingen

1. Betaling door wederpartij dient te ge­schieden zonder aftrek van enige kor­ting en, indien schrifte­lijk niet an­ders over­een­geko­men is, bin­nen 30 dagen na factuur­da­tum.
2. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voor­ge­schre­ven c.q. af­zon­derlijk overeen­gekomen betalings­ter­mijn, zal aan de we­der­partij, vanaf het moment dat hij in ver­zuim is, zonder vooraf­gaan­de inge­breke­stel­ling, boven het door hem ver­schul­dig­de een vertra­gings­rente in reke­ning worden ge­bracht, gelijk aan de wet­te­lijke ren­te, te reke­nen van de verval­dag tot aan de ont­vangst van het ver­schuldig­de be­drag door Hapoh.
3. Het door de wederpartij ver­schul­dig­de be­drag is ter­stond en zon­der enige inge­bre­ke­stel­ling opeisbaar in geval van op de we­derpartij uitge­spro­ken faillisse­ment, surséan­ce van beta­ling en onder curatelenstelling, over­lijden van de we­der­partij, be­slagleg­ging onder de we­der­partij, liqui­datie dan wel ver­vreemding van de on­derne­ming van de we­der­partij en wanneer de weder­partij in gebre­ke is met de stipte na­ko­ming van enige ver­plich­ting jegens Hapoh.
4. Alle door de wederpartij geda­ne betalin­gen strekken aller­eerst tot vol­doening van de oud­ste ten laste van de weder­partij nog open­staande vor­derin­gen, inclu­sief rente en kos­ten.
5. Hapoh behoudt zich het recht voor om orders, die in ge­deelten worden uitge­voerd, per deelleve­ring te factu­re­ren.

Artikel 10: Reclames

1. Bij leveringen moet een zicht­bare ver­mis­sing en/of een zicht­bare be­scha­diging van de za­ken, ontstaan tij­dens het vervoer naar het overeenge­komen aflever­adres, ten over­staan van diegene die de zaken heeft afgele­verd door of namens de wederpartij schrif­te­lijk wor­den vastge­steld op het ver­voerdocu­ment. Weder­partij dient hiervan meteen een af­schrift aan Ha­poh­ te zenden.
2. Reclames ten aanzien van bij leve­ring niet zichtbare ge­breken en/of vermissin­gen ­zul­len slechts in behan­de­ling wor­den geno­men indien deze direct, doch uiterlijk bin­nen 14 dagen na afleve­ring van het ge­kochte res­pec­tieve­lijk gega­ran­deer­de schrifte­lijk ter kennis van Ha­poh zijn ge­bracht en Hap­oh in de gele­genheid is ge­steld een en ander te con­trole­ren.
3. Wederpartij dient zaken ten aanzien waar­van hij een recla­me heeft inge­diend, te laten in de staat van het mo­ment waarop het gebrek c.q. de ver­mis­sing gecon­sta­teerd werd, dit tot het mo­ment van con­sta­tering daar­van door Hapoh.
4. Reclames over facturen dienen even­eens schriftelijk te worden inge­diend en wel uiter­lijk binnen 8 dagen na ver­zend­datum der fac­tu­ren.
5. Na het verstrijken van ge­noemde termij­nen wordt de wederpar­tij geacht het gele­verde, respec­tie­ve­lijk de fac­tuur, te hebben goedge­keurd. Alsdan worden reclames niet meer door Ha­poh­ in be­hande­ling genomen.
6. Voor zaken geleverd door derden zullen de reclametermijnen van toe­pas­sing zijn, die deze derden met Hapoh over­een­geko­men zijn.
7. Bij door Hapoh erkende recla­mes is Hapoh slechts ge­houden tot herstel of ver­van­ging van de betreffende zaken dan wel tot credi­tering van de voor die zaken in re­kening gebrachte nettoprijs
als vermeld op de fac­tuur, zulks ter keuze van Hapoh en binnen een rede­lij­ke ter­mijn.
8. Wederpartij zal in geen geval enige aan­spraak tegen Ha­poh kun­nen doen gelden na­dat we­derpartij een ge­deelte van het gele­ver­de ofwel in gebruik heeft geno­men en/of be­werkt en/of ver­werkt res­pectieve­lijk heeft doen be­werken en/of verwer­ken, ofwel aan der­den heeft doorgele­verd.
9. Met betrekking tot reclame wordt elke deel­levering als een afzon­derlijke leve­ring be­schouwd.
10. Retourzending van gele­verde zaken kan alleen ge­schieden fran­co voor risico van de weder­partij na schrif­telij­ke toe­stem­ming tot re­tour­zending van Hap­oh. De toe­stem­ming tot retour­zending houdt niet in de erken­ning van de recla­me door Hapoh.
11. De retourzending moet bin­nen vijf werk­dagen na ver­krijging van de toe­stem­ming franco aan het adres van Ha­poh geschieden. De wederpar­tij dient voor een zorgvuldi­ge ver­pakking en ver­zen­ding te zorgen.
12. Het bepaalde in dit arti­kel met be­trek­king tot recla­me over gele­verde zaken is niet van toe­passing op over­eenkom­sten met betrek­king tot ge­bruik­te zaken waarbij Hapoh al­leen be­mid­delt tussen een ver­koper en we­der­partij.

Artikel 11: Garantie

Op door Hapoh geleverde zaken wordt uit­slui­tend ga­rantie gege­ven, zoals die door de des­betref­fende fabri­kant c.q. leveran­cier, aan Hapoh wordt ver­leend, en jegens Hap­oh wordt nageko­men. Ten aanzien van ge­bruik­te zaken wordt geen enkele garantie ver­leend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het overige in deze voor­waar­den be­paalde en on­ver­min­derd het be­paalde vol­gens dwingen­d rechtelij­ke bepa­lin­gen, is de aan­spra­ke­lijkheid van Hapoh uit hoofde van leve­ran­ties beperkt tot ten hoog­ste het bedrag waar­voor Ha­poh verze­kerd is.
2. De aansprakelijkheid van Hapoh voor aan derden gele­verde zaken gaat niet ver­der dan de aansprakelijk­heid die de leve­ran­cier van Ha­poh heeft ten aanzien van die betref­fende zaken.
3. Hapoh is niet aansprake­lijk voor schaden ontstaan als ge­volg van het ondes­kun­dig en volgens de gebruiks­voor­schrif­ten onjuist ge­bruik van za­ken gele­verd door Ha­poh, behou­dens grove schuld en opzet van Ha­poh.
4. Hapoh is niet aansprake­lijk voor schade ontstaan door van buiten ko­men­de oor­za­ken.
5. Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbe­houd van een niet-toere­kenba­re te­kort­koming in de nakoming. Hapoh is niet aan­spra­kelijk voor een te­kort­koming in de nako­ming in­dien deze tekort­ko­ming aan hem volgens wet, rechts­han­deling of in het maat­schappelijk verkeer geldende opvattin­gen niet kan wor­den toegere­kend. Een tekort­ko­ming in de nakoming kan aan Ha­poh in ieder geval niet wor­den toege­re­kend in­dien er sprake is van onder meer, brand in het pand of daar waar de za­ken van Hap­oh zijn opge­sla­gen, (bur­ger)oorlog, ook bui­ten Neder­land, op­roer, epide­mie, ver­keers­sto­ring, werk­sta­king, zeerampen van alle aard, storm­schade, overstro­ming, uitslui­ting, verlies of be­scha­di­ging bij trans­port, onvoor­zienba­re door (over­heids)instanties uitge­vaar­digde rege­lin­gen en soort­ge­lijke andere geval­len, welke buiten de con­trole van Hapoh­ val­len, waar­door ver­traging ontstaat in de leve­ring of waardoor levering on­mo­gelijk wordt, ook in gevallen waar­bij de prestatie van Hapoh reeds gele­verd had moeten zijn. In die geval­len waar­bij moge­lijk, wordt de leve­rings­ter­mijn auto­ma­tisch voor een rede­lijke ter­mijn ver­scho­ven. In overi­ge geval­len kan de overeen­komst, geheel of ge­deelte­lijk, zonder gerech­ter­lijke tussenkomst en zon­der tot enige scha­dever­goeding gehou­den te zijn, door een aan weder­partij ge­richt aan­ge­te­kend schrij­ven, ont­bon­den wor­den. Indien de niet-toe­re­ken­bare tekort­koming in­treedt terwijl de over­een­komst reeds ten dele is uitge­voerd, is Hapoh ge­rech­tigd beta­ling van de weder­partij te vor­de­ren van de pres­ta­ties die reeds zijn ver­richt.

Artikel 13: Ontbinding

1. Indien de wederpartij op eni­gerlei wijze tekort komt in de nako­ming, zal hij daar­voor reeds ingebreke zijn zon­der dat enige inge­breke­stelling vereist zal zijn. Onver­min­derd het bepaalde in het Bur­gerlijk Wetboek zal Hapoh in dit geval ook het recht hebben de ge­sloten overeen­komst op te schor­ten, dan ­wel deze geheel of ten dele zonder rechter­lijke tus­sen­komst als ontbonden te be­schou­wen.
2. Hetgeen in het vorige lid ver­meld is, geldt tevens in het geval van faillis­se­ment of surséance van betaling of onder curate­lestel­ling van de weder­partij of bij stilleg­ging van diens be­drijf.

Artikel 14: Geschillen

1. Alle geschillen, gerezen tussen we­der­partij en Hapoh of tussen Hapoh en een derde die voor Hapoh ten be­hoeve van een weder­par­tij opdrach­ten uit­voert ter zake van leve­ring van zaken of het ver­richten van diensten, waaron­der begre­pen geschil­len betref­fen­de de uitleg­ging van deze voor­waar­den, zullen vol­gens Neder­lands recht wor­den be­recht door de bevoeg­de rech­ter, in wier rechtsge­bied het bedrijf van Hapoh statu­tair ge­ves­tigd is.
2. Ten aanzien van disputen omtrent even­tu­ele vertalin­gen van deze voor­waarden zal het Nederlandse origineel bindend zijn.

Artikel 15: Gerechtelijke- en overige kosten

Alle kosten welke Hapoh voor de uitoe­fening van de door Hapoh uit overeen­komst voort­vloeiende rechten zal ma­ken, ge­rechte­lijke zowel als bui­tenrech­telijke, ko­men ten laste van de weder­par­tij. De kosten welke Hapoh moet maken tot invor­dering van door we­der­partij niet betaal­de fac­tu­ren be­dra­gen tenmin­ste 15 % van het factuurbe­drag, zulks met een mini­mum­be­drag van €.75,-

Artikel 16.Leveringsvoorwaarden koelkasten HapoH handelsonderneming vof

Alle koelkasten geleverd door HapoH handelsonderneming vof worden op risico van de eindgebruiker gebruikt. HapoH kan geen enkele verantwoording worden toegewezen voor schade aan de inhoud van de koelkast. De koelkast is voor de eindgebruiker een hulpmiddel om de geneesmiddelen in op te slaan. Derhalve is de eindgebruiker verantwoordelijk voor de inhoud van de koelkast en niet de leverancier, noch de fabrikant. Indien door een defect, de inhoud schade heeft opgelopen, kan deze niet verhaald worden bij HapoH.

Artikel 17. Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Hapoh is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze tekortkoming aan hem volgens wet, rechtshan-deling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan Hapoh in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van onder meer, brand in het pand of daar waar de zaken van Hapoh zijn opgeslagen, (burger)oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, stormschade, overstroming, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, onvoor-zienbare door (overheids)instanties uitgevaardigde regelingen en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van Hapoh vallen, waardoor vertraging ontstaat in de levering of waardoor levering onmogelijk wordt, ook in gevallen waar-bij de prestatie van Hapoh reeds geleverd had moeten zijn. In die gevallen waarbij mogelijk, wordt de leveringstermijn auto-matisch voor een redelijke termijn verschoven. In overige gevallen kan de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder gerechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan wederpartij gericht aan-getekend schrijven, ontbonden worden. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Hapoh gerechtigd betaling van de wederpartij te vorderen van de prestaties die reeds zijn verricht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 Medicijnkoelkasten.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel