Garantie Liebherr koelkasten

Standaard 1 jaar op professionele apparaten van Liebherr.

De 5 jaar extra zekerheid is een extra garantie die Liebherr aanbiedt, zonder dat u daar iets voor hoeft te betalen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het registreren van uw koelkast binnnen 6 maanden na aankoop bij Liebherr op deze website 

Naast de 1 Jaar fabrieksgarantie biedt Liebherr na registratie u het volgende aan :

 • Het eerste jaar geen voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten;
 • De volgende 4 jaar geen arbeidsloon en materiaalkosten;
 • Aanmelding binnen 6 maanden na aankoop.

In het tweede t/m het vijfde jaar betaalt u dus alleen de voorrijkosten.

Naast de hoge kwaliteit en luxe uitstraling van Liebherr apparaten kunt u rekenen op uitstekende garantie. Wij verlenen volgens onderstaande voorwaarden garantie op professionele Liebherr apparaten.

 1. Met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 17, verhelpen wij kosteloos gebreken aan het apparaat die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze fabrieksgarantie geldt onverminderd de rechten die u heeft op grond van de wet. Voor apparaten ontworpen voor professioneel of daarmee gelijk te stellen evenals voor huishoudelijke apparaten en wijnkasten met professioneel gebruik, is de garantie beperkt tot 12 maanden.
  Op de compressor van huishoudelijke apparaten met huishoudelijk gebruik is een garantie van 5 jaar op herstel of vervanging door één van onze servicemonteurs, met uitsluiting van de voorrijkosten en het uurloon van de servicemonteur vanaf het vierde tot en met het vijfde jaar na ingebruikname.
  Op de elektronische onderdelen van huishoudelijke apparaten met huishoudelijk gebruik is een garantie van 5 jaar op herstel of vervanging door één van onze servicemonteurs, met uitsluiting van de voorrijkosten en het uurloon van de servicemonteur vanaf het derde tot en met het vijfde jaar na ingebruikname.
 2. De garantieprestatie houdt in dat het apparaat kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen worden ons eigendom en op een verantwoorde manier door de technicus afgevoerd.
 3. Het gebrek moet direct worden gemeld, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
 4. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het apparaat onbeduidend zijn.
 5. De gebruiker dient door middel van een aankoopbewijs de datum van aankoop aan te tonen. Indien het koel- en/of vriesapparaat niet door Buram Electro B.V. is geïmporteerd zal de gebruiker zich voor de garantievergoeding moeten wenden tot zijn leverancier.
 6. De garantie geldt zowel voor onderdelen, als arbeidsloon en voorrijkosten.
 7. De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.
 8. Uitgesloten van garantie zijn glasbreuk, (gloei- en led)lampen, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid zijn ontstaan, storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, onvoldoende en/of onregelmatige ontdooiing van het apparaat, het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen of ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
  a. chemische en elektrochemische inwerking van water
  b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
  c. voor het apparaat oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
  d. contact met agressieve stoffen
 9. De garantie vervalt als het type- of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd.
 10. Indien het apparaat zodanig is ingebouwd, onder gebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
 11. Buram Electro B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische Dienst van Buram Electro B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Buram Electro B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeien.
 12. Het recht op garantie en productaansprakelijkheid vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door reparatie of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het apparaat voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. De bedoelde onderdelen worden door Buram Electro B.V. voorts ter zake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerd.
 13. Indien gedurende de garantietijd ten onrechte een beroep op de Technische Dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervan aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.
 14. Op iedere uitgevoerde en betaalde reparatie geven wij bij normaal gebruik 12 maanden garantie. De consument kan zich op deze garantie beroepen indien het eerste gebrek, waarvoor de reparatie heeft plaatsgevonden, zich binnen de verlengde garantietermijn opnieuw voordoet. Deze garantie omvat het volledig kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Bij een beroep op de garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
 15. Een reparatie gedurende de garantietijd verlengt de duur van de garantie niet. Indien het apparaat door Buram Electro B.V. niet kan worden hersteld, wordt het apparaat omgeruild voor een nieuw vergelijkbaar exemplaar. Buram Electro B.V. behoudt zich het recht om een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.
 16. Buram Electro B.V. verklaart ook na afloop van de garantietermijn reparaties aan Liebherr apparaten op coulante wijze af te handelen, indien dit, naar het oordeel van haar Technische Dienst wenselijk of noodzakelijk is, zulks in overeenstemming met de, in overleg met consumentenorganisaties overeengekomen, minimum reparatievoorwaarden en de hierop betrekking hebbende artikelen in het Burgerlijk Wetboek.
 17. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het apparaat en/of van de inhoud van het apparaat (levensmiddelen), zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het apparaat niet overtreffen. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte apparaten. Indien een apparaat naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het apparaat voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Bij een eventueel defect in het buitenland dient u contact met de lokale Liebherr service organisatie op te nemen. Voor in het buitenland aangeschafte apparaten dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Voorwaarden 5 jaar Extra Zekerheid

Op door Buram Electro B.V. ( importeur Liebherr koelkasten, verder omschreven als BURAM) geleverde professionele koel- en vriesapparaten (niet zijnde apparaten voor huishoudelijk gebruik en wijnbewaar- of wijnklimaatkasten) wordt – mits de eindgebruiker zich binnen 6 maanden na aanschaf via de website www.koelen.nl heeft geregistreerd - en op vertoon van de originele, gespecificeerde aankoopnota in het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop extra zekerheid aangeboden. De ingangsdatum van de extra zekerheid wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende verkopende instantie. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer, kan geen beroep worden gedaan op extra zekerheid.

De extra zekerheid is niet overdraagbaar naar een volgende eigenaar en geldt ook niet bij verhuur aan derden. In het onverhoopte geval van reparatie gedurende de periode van extra zekerheid worden de kosten van onderdelen en arbeidsloon niet aan u in rekening gebracht. U betaalt slechts de op dat moment geldende voorrijkosten.

De extra zekerheid is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd. Onder de extra zekerheid vallen niet: glasbreuk, verlichting, deurrubbers, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, ontbreken van voldoende beluchting en ontluchting, oneigenlijk gebruik, gebruik van zuren en chemicaliën, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

BURAM ELECTRO B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische Dienst van BURAM ELECTRO B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is BURAM ELECTRO B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeien.  U kunt alleen aanspraak maken op de extra zekerheid voor reparaties binnen Nederland. Indien ten onrechte een beroep op de Technische Dienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Een reparatie gedurende de looptijd van de extra zekerheid verlengt de duur van deze extra zekerheidstermijn niet.

Aanmelden

Liebherr_logo.jpg

 

 

© 2014 - 2024 Medicijnkoelkasten.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel